Algemene voorwaarden GOCO BV

Artikel 1: Algemeen 

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GOCO BV een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. b) GOCO BV: statutair gevestigd te Waalwijk ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 81228546

1.2 Alle opdrachten, aanvaard door GOCO BV, kunnen indien door GOCO BV gewenst door een derde worden uitgevoerd. De werking van de artikel 7:4 wordt uitgesloten. 

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die Opdrachtgever respectievelijk GOCO BV hebben bereikt. 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen en overeenkomsten die betrekking hebben op door GOCO BV aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen GOCO BV en Opdrachtgever. 

2.2 Indien en voor zover in een individuele offerte, voorstel of overeenkomst van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden. 

2.3 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan GOCO BV derden inschakelt. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 3: Wijze van uitvoering 

3.1 GOCO BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. GOCO BV zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. GOCO BV kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. Zeker niet qua posities, organisch dan wel middels Google Ads, op Google of Bing, daar deze zoekmachines de enige zijn die dit werkelijk in de hand hebben! Er kan dus op geen enkele wijze hiervoor verantwoordelijkheid worden gelegd bij GOCO BV.

3.2 Een opdracht aan GOCO BV impliceert de bevoegdheid om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. GOCO BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van GOCO BV zelf. 

3.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart GOCO BV tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door GOCO BV ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

3.4 GOCO BV heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. 

3.5 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is GOCO BV niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn. GOCO BV kan dus nooit aansprakelijk worden gesteld voor misgelopen omzet of bestellingen! 3.6 Rapportering door GOCO BV aan Opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. 

3.7 De in de rapporteringen van GOCO BV genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door GOCO BV aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen. 

 

Artikel 4: Wijzigingen 

4.1 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een aanbieding of overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen, in die zin dat als dwingend bewijs uitsluitend geldt de schriftelijke bevestiging van de wijziging of aanvulling door GOCO BV aan de Opdrachtgever. 

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

4.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GOCO BV zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is GOCO BV gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. GOCO BV zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. 

4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal GOCO BV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

 

Artikel 5: Verantwoordelijkheid Opdrachtgever 

5.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle op juistheid van eventuele proeven en/of concepten, door GOCO BV ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

5.2 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan GOCO BV aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens. GOCO BV is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor aangeleverde afbeeldingen, foto’s of plaatjes m.b.t. copyright rechten van derden. 

5.3 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig en op eerste verzoek alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door GOCO BV.

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom 

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door GOCO BV verleende diensten, komen geheel en exclusief toe aan GOCO BV. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle in het kader van enige dienst door GOCO BV tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en adviezen blijven eigendom van GOCO BV. Na afloop op opzegging van het contract heeft GOCO BV derhalve het recht om Opdrachtgever te verzoeken deze te verwijderen of aan haar retour te zenden. 

6.2 Opdrachtgever vrijwaart GOCO BV voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever. 

 

Artikel 7: Contractsduur, opzegging en ontbinding 

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in het voorstel. 

7.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. 

7.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand. 

7.4 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van Opdrachtgever, kan GOCO BV zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de verdere uitvoering opschorten. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd. 

7.5 Indien de behoorlijke nakoming door GOCO BV geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, ten gevolge van een of meerdere omstandigheden die niet voor rekening van GOCO BV komen, waaronder de omstandigheden uit het vorige lid, heeft GOCO BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd. 

 

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden 

8.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van GOCO BV geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, zoals medegedeeld aan Opdrachtgever, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

8.3 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door GOCO BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

8.4 Reclameren over facturen dient de Opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van acht werkdagen na factuurdatum in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd. 

 

Artikel 9: Gevolgen van niet tijdige betaling 

9.1 Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het volledige opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 9.2 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan GOCO BV verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. 

9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met GOCO BV te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting. 9.4 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door Opdrachtgever aan GOCO BV komen alle daardoor aan GOCO BV veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van Opdrachtgever, die deze des verzocht onverwijld aan GOCO BV zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van GOCO BV worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €100,-. Door GOCO BV reeds gedane betalingen strekken ter afdoening in de eerste plaats van buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en verschuldigde rechte, en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande facturen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever. 

 

Artikel 10: Klachten 

10.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij GOCO BV schriftelijk te zijn ingediend binnen tien (10) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak. GOCO BV zal geen beroep doen op deze termijn, als de bezwaren niet binnen deze termijn kenbaar konden zijn. 

10.2 GOCO BV zal zich inspannen om, een overeenstemming met artikel 

10.1 ingediende klacht, op kortst mogelijke termijn zo goed mogelijk af te handelen. 

10.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betalingsverplichtingen, van de Opdrachtgever onverlet. 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid GOCO BV 

11.1 GOCO BV is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet van GOCO BV. 

11.2 In dat geval is GOCO BV slechts aansprakelijk voor directe schade. GOCO BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die GOCO BV bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 

11.3 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor GOCO BV op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door GOCO BV, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde, met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

11.4 Schade waarvoor GOCO BV op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen tien (10) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van GOCO BV, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. Elke aansprakelijkheid van GOCO BV vervalt overigens indien komt vast te staan dat Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet is nagekomen. 

 

Artikel 12: Overmacht 

12.1 GOCO BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GOCO BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GOCO BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door GOCO BV ingeschakelde externe partijen, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van de Nederlandse en/of een vreemde overheid. 

12.2 In geval GOCO BV als gevolg van overmacht redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, heeft GOCO BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is GOCO BV gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen. 

12.3 Indien GOCO BV bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 13: Wijziging van de voorwaarden en tarieven 

13.1 GOCO BV is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de tarieven ieder kalenderjaar te verhogen met maximaal 5% 

13.2 Alle andere wijzigingen in tarieven dan bedoeld in artikel 13.1 treden in werking één (1) maand na de bekendmaking daarvan. Indien Opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren, is deze gerechtigd vooraf de opdracht schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefswijziging in zal gaan en met inachtneming van de reguliere opzegtermijn. 

13.3 GOCO BV heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. GOCO BV dient Opdrachtgever in kennis te stellen van deze wijziging. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk aan GOCO BV te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven. 

13.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft GOCO BV het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert. 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en Forumkeuze 

14.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Amsterdam. Niettemin heeft GOCO BV het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Artikel 15: Geheimhouding

  1. GOCO BV verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar ter kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. 

15.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het betreffende project van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

15.2 Informatie geldt als vertrouwelijk indien die als zodanig door de andere partij is bestempeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie. 

15.3 GOCO BV behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken. Tevens behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor behaalde resultaten middels bijvoorbeeld statistieken als referentie te gebruiken voor o.a. potentiële klanten of partners mits de naam van de betreffende Opdrachtgever niet wordt genoemd of kan worden gelieerd aan deze resultaten. 

15.4 De (persoons)gegevens die via de sites van Opdrachtgever aan GOCO BV worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij de betreffende derde(n) in het kader van de onderhavige opdracht werkzaamheden verricht(ten) voor Opdrachtnemer.

 

Artikel 16: Specifieke bepalingen over Zoekmachine Marketing 

16.1 GOCO BV zal zich inspannen de opdracht naar beste kunnen uit te voeren. Hierbij wordt gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in vooraf afgesproken zoekmachines. GOCO BV heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en zal indien mogelijk een top 10-positie nastreven. GOCO BV behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam, niet indexeren van de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden. Door of vanwege GOCO BV verstrekte (statistische) gegevens zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. 

16.2 Opdrachtgever zal zich houden aan algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de gebruikte zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Hiertoe behoren onder meer: – het voeren van maximaal één account per domeinnaam; – het niet voeren van ‘banners’ of ‘pop-ups’ op landing pages; – het niet disabelen van de ‘back/vorige’ knop in de Internetbrowser. GOCO BV zal Opdrachtgever inzake deze voorschriften adviseren en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van deze specifieke adviezen. 

16.3 Google Ads campagnes worden zelf direct aan Google betaald door Opdrachtgever. De campagne blijft in beheer en eigendom van Opdrachtgever. 

16.4 GOCO BV zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzetgerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. GOCO BV kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor / door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzetgerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van GOCO BV.  

 

Artikel 17: specifieke bepalingen SEA / Google Ads / Microsoft Ads (Bing) (Search Engine Advertising) 

17.1 Opdrachtgever mag verwachten dat GOCO BV zich marktconform inspant voor het afgesproken marketingbudget. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting. 

17.2 Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de volledige SEA-campagne, waaronder gebruikte zoekwoorden en teksten van advertenties. GOCO BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afgekeurde advertentieteksten, gederfde omzet voor het niet live staan van een campagne, niet werkende links, vermindering van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen. 

17.3 Google Ads is een advertentieprogramma van Google en niet van GOCO BV. Zoals ook Microsoft Ads (Bing). GOCO BV onderhoudt en optimaliseert een campagne zo goed mogelijk maar is hierbij altijd afhankelijk van hoe dit programma zich gedraagt. Opdrachtgever dient zich te houden aan de regelgeving van Google Ads. 

17.4 Posities bij Google Ads ontstaan op basis van een veilingsysteem, waardoor GOCO BV nooit garanties op bepaalde posities kan geven. 

17.5 GOCO BV is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website of in de SEA campagne door Opdrachtgever en/of derden. Het uitvoeren van werkzaamheden door een derde (webbouwer) of door Opdrachtgever zelf aan de website ten gunste van de SEA-campagne (plaatsen van scripts ten behoeve van meten conversies, Analytics, etc.) gebeurt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en niet die van GOCO BV. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het missen van data als een script niet (goed) geplaatst is door Opdrachtgever/webbouwer of externe partij.
17.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien bepaalde Google Ads-functionaliteiten niet in werking gesteld kunnen worden vanwege beperkingen van de website/het cms dan wel vanwege de beperking van de producten van de Opdrachtgever (zoals bij producten zonder EAN-nummers).
17.7  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen met betrekking tot de campagne of de resultaten, indien die gevolgen veroorzaakt worden door aanpassingen op de website of Google Ads campagne door Opdrachtgever en/of derden. 

 

Artikel 18: specifieke bepalingen Google Mijn Bedrijf 

18.1 Opdrachtnemer geeft geen garantie op de vertoning van of op (top)posities voor de Google Mijn Bedrijf, Google Maps vertoningen. 

18.2 In het geval dat Google de Google Mijn Bedrijf-pagina’s niet meer toont op het gekozen zoekwoord, kunnen de werkzaamheden omgezet worden in SEO-werkzaamheden ter verbetering van lokale vindbaarheid online. 

 

Artikel 19: specifieke bepalingen social media 

19.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor: 1. de rechten op (visuele) content (foto’s, video’s) die wordt geplaatst op de social-mediakanalen van Opdrachtgever; 2. het (onrechtmatig) noemen van beschermde merknamen op de socialmediakanalen van Opdrachtgever; 3. eventuele imagoschade ontstaan door geplaatste berichten op de socialmediakanalen van Opdrachtgever.
19.2 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitkeren van prijzen ten behoeve van winacties op de socialmediakanalen van Opdrachtgever. 

 

Artikel 20: specifieke bepalingen e-mailmarketing – nieuwsbrieven 

20.1 GOCO BV  is niet aansprakelijk voor: – het controleren en handhaven van de wettelijke richtlijnen voor het verzamelen van een mailbestand; – de verwerking van inschrijvingen en afmeldingen van enig mailbestand. 

20.2 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de e-mailadressen in het klantenbestand van de klanten rechtmatig zijn verkregen volgens de richtlijnen van de Code Reclame via E-mail (CODE EMAIL 2012) -dit houdt in dat de klanten de mogelijkheid hebben gehad om commerciële e-mails te weigeren- en dat nieuwe klanten actief toestemming hebben gegeven tot het ontvangen van commerciële e-mails.

 20.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventueel in de toekomst te ontstane geschillen met de Reclame Code Commissie, die voortvloeien uit het niet naleven van het bovenstaande.

 

Artikel 21: specifieke bepalingen Online Marketing 

21.1 GOCO BV zal nimmer garanties geven op omzet, winst, aantal bezoekers, offertes, aanvragen of contacten of andere omzetgerelateerde zaken voortvloeiend uit welk product dan ook. Opdrachtnemer kan om die reden dan ook niet aansprakelijk worden gesteld dan wel in gebreke worden gesteld voor/door tegenvallende verkoopresultaten of andere omzetgerelateerde resultaten, voortvloeiend uit de geleverde diensten of producten van Opdrachtnemer. 

 

Artikel 22: specifieke bepalingen SEO (Search Engine Optimization) 

22.1 GOCO BV is niet aansprakelijk indien bepaalde SEO-werkzaamheden niet verricht kunnen worden omdat het cms beperkt is en binnen het cms niet mogelijk blijken te zijn. 

22.2 GOCO BV is niet aansprakelijk indien werkzaamheden niet of niet tijdig verricht kunnen worden doordat de medewerking, input of contact van Opdrachtgever dan wel de webbouwer (dan wel andere uitvoerder) uitblijft. De betreffende inspanningsverplichting ligt bij de uitvoerende partij. 

22.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen in de campagne/resultaten die veroorzaakt worden door aanpassingen op de website door of namens Opdrachtgever en/of derden niet uit de sfeer van Opdrachtnemer. 

22.4 GOCO BV behoudt zich het recht voor om tijdens en na de contractduur door haar voor Opdrachtgever op het partnernetwerk van Opdrachtnemer dan wel via relaties of klanten van Opdrachtnemer verkregen links bij beëindiging van de overeenkomst te verwijderen. 

22.5 Na beëindiging van de overeenkomst worden ten behoeve van optimalisatie on site gepleegde aanpassingen in stand gelaten; die kunnen dan niet meer kosteloos teruggezet of aangepast worden. 

22.6 Aan zoekwoordposities die worden gemeten en gerapporteerd kunnen geen rechten worden ontleend. Deze posities worden op een zo objectief mogelijke manier gemeten, maar deze kunnen door het algoritme van Google per gebruiker verschillen. Indien afwijkingen noodzakelijk zijn ontstaan ten opzichte van eerder voorgestelde zoekwoorden is Opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk. 

22.7 GOCO BV is nimmer verantwoordelijk voor content die ten behoeve van Opdrachtgever op internet wordt geplaatst. Ook niet voor SEO teksten die zijn geschreven in opdracht van de opdrachtgever.

22.8 Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor beeldmateriaal dat Opdrachtgever zelf aanlevert als ook voor beeldmateriaal dat GOCO BV selecteert van materiaal dat op de website van Opdrachtgever staat bijvoorbeeld in responsive advertenties. 

22.9 GOCO BV is niet aansprakelijk voor het gebruik van foto-, video- en geluidsmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de Opdrachtgever of via de externe kanalen die gelieerd zijn aan het bedrijf (ingericht en onderhouden door Opdrachtnemer zoals social media kanalen, externe blogposts, externe artikelen), alsmede de hosting verzorgd door Opdrachtnemer. 

22.10 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de posts op social media & online presence kanalen/accounts. 

22.11 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor penalties, daling van posities, daling van traffic, verminderen van conversies dan wel van website-/webshop-omzet of voor andere negatieve gevolgen zoals van een algoritmewijziging of van werkzaamheden aan de website-SEO. 

22.12 De kosten van werkzaamheden die door derden gedaan moeten worden ten behoeve van SEO komen voor rekening van Opdrachtgever. 

6204@2x

Plan jouw kennismaking

    Wil je weten wat wij voor je kunnen
    betekenen: we kijken uit naar een
    kennismaking!