Algemene voorwaarden dotGO BV

Artikel 1: Definities

 1. dotGO: dotGO, gevestigd te Waalwijk onder KvK nummer 88314081.
 2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen dotGO en klant, waarbij dotGO zich jegens de klant verbindt tot het leveren van de prestatie en de klant zich verplicht tot het betalen van een geldsom.
 4. Particulier: een klant niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Bedrijf: natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 6. Schriftelijk: via e-mail of andere digitale berichtgeving.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 1. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens dotGO.
 2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
 3. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
 4. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen.
 5. Hetgeen in de overeenkomst is bepaald prevaleert boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald indien sprake is van strijdigheid.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een mondeling gesloten overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Het sluiten van de overeenkomst brengt een betalingsverplichting van de klant met zich mee.
 3. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging. Daarbij wordt een kalendermaand opzegtermijn in acht genomen.

 

Artikel 4: Prijzen 

 1. Alle door dotGO gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, exclusief BTW.
 2. De prijzen dienen inclusief BTW te worden betaald.
 3. dotGO heeft het recht de prijzen te verhogen indien dit het gevolg is van een wettelijke verplichting. De klant heeft geen recht tot ontbinding van de overeenkomst in een dergelijk geval.
 4. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van dotGO, mits de klant kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.

 

Artikel 5: Betaling

 1. De klant dient de factuur voorafgaand aan het leveren van de dienst te voldoen en uiterlijk 14 dagen na het versturen van de factuur.
 2. Indien dotGO en de klant een andere termijn overeenkomen, wordt dit schriftelijk vastgelegd.
 3. Bij het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de klant eerst een herinnering waarin deze alsnog 7 dagen de tijd krijgt de betaling te voldoen.
 4. Na het verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim. dotGO heeft dan het recht het factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente en eventuele administratiekosten.
 5. De klant dient bij wanbetaling de kosten die dotGO maakt ter inning van de vordering te vergoeden. Daaronder worden niet uitsluitend de incassokosten verstaan. Deze bedragen in ieder geval 15% van het factuurbedrag en ten minste €40 euro.
 6. dotGO is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.
 7. De klant blijft de bedongen prijs verschuldigd indien hij weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6: Levering

 1. De leveringstermijn is afhankelijk van de werkzaamheden die door dotGO moeten worden uitgevoerd. Dit kan variëren per opdracht.
 2. dotGO geeft vooraf een indicatie van de te verwachten termijn.
 3. Deze termijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd. Dat wil zeggendat de klant hieraan geen rechten kan ontlenen.
 4. dotGO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is vanlatere levering, mits deze levering niet het gevolg is van opzet, grove schuld of nalatigheid van dotGO.

 

Artikel 7: Garantie

 1. dotGO spant zich in om de overeengekomen dienst zo zorgvuldig mogelijk en naar behoren uit te voeren. Daarbij neemt zij de eisen van goed vakmanschap in acht.
 2. De verplichting van dotGO is een inspanningsverplichting. dotGO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor niet behaalde resultaten, zoals het niet behalen van de gewenste groei.
 3. dotGO spant zich in om geconstateerde fouten zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

Artikel 8: Derden 

 1. dotGO is bevoegd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
 2. Indien dotGO derden inschakelt bij het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gesteld.

 

Artikel 9: Rechten en plichten van de klant

 1. De klant dient dotGO inzicht te verschaffen in de bedrijfsgegevens die nodig zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 2. dotGO en de klant komen gezamenlijk overeen welke informatie de klant aan dotGO dient te verschaffen.
 3. De klant dient deze informatie binnen redelijke termijn aan dotGO ter beschikking te stellen.
 4. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de klant aangeleverde informatie.

 

Artikel 10: Opzegtermijn en bedenktijd 

 1. De klant, niet zijnde een particulier, heeft geen recht op bedenktijd bij het aangaan van de overeenkomst.
 2. Vanaf de start van de overeenkomst heeft de klant een opzegtermijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dag van opzegging.
 3. De particuliere klant heeft recht op 14 dagen bedenktijd. De particuliere klant mag binnen deze termijn zonder opgaaf van reden de overeenkomst per direct ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden worden naar rato in rekening gebracht. Na verloop van deze 14 dagentermijn geldt ook voor de particuliere klant een opzegtermijn van 30 werkdagen.
 4. dotGO heeft het recht de overeenkomst op te zeggen. Daarbij wordt een opzegtermijn van 30 dagen in acht genomen.

 

Artikel 11: Overmacht

 1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan ziekte of overlijden, ziekte of overlijden van naasten, overheidsmaatregelen, of computerstoringen.
 2. In het geval van overmacht kan de uitvoering van de werkzaamheden worden opgeschort.
 3. Opschorting van de werkzaamheden kan resulteren in langere leveringstermijnen dan vooraf is aangegeven.
 4. In het geval van overmacht zoeken dotGO en de klant gezamenlijk naar een passende oplossing. In overleg is het mogelijk af te wijken van hetgeen in dit artikel is bepaald.

 

Artikel 12: Ontbinding 

  1. dotGO heeft het recht te ontbinden indien:

a. De klant na het verstrijken van de termijn uit de betalingsherinnering niet aan zijn betalingsverplichting voldoet;

b. De klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als bedoeld in artikel 8 niet nakomt;

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als dotGO toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de verbintenis, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dat kan het geval zijn indien de aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.
 2. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien de wederpartij geen redelijke termijn heeft gekregen voor het herstellen van het gebrek.
 3. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 13: Klachten

 1. De klant dient een klacht zo snel mogelijk aan dotGO mede te delen.
 2. Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting van de klant niet aan.
 3. In het geval van een klacht zoeken dotGO en de klant gezamenlijk naar een passende oplossing.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. dotGO heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Indien dotGO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is aansprakelijkheid bij dotGO beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order(s), althans tot dat gedeelte van order(s) waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft, tot een maximum van € 5.000.
 3. dotGO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat dotGO is uitgegaan van onjuist en/of onvolledige gegevens, welke zijn verstrekt door de klant en van handelingen die de klant zelf heeft verricht.
 4. dotGO is niet aansprakelijk voor schade aan derden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van dotGO.
 5. dotGO is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De klant vrijwaart dotGO van alle schade die later dan één jaar na het uitvoeren van de overeenkomst ontstaat.
 7. dotGO is hooguit aansprakelijk voor directe schade.
 8. dotGO is slechts aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst. Daaronder wordt ook verstaan: de kosten die worden gemaakt ten behoeve van het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade en redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen en te beperken.
 9. Indien dotGO door de klant is gemachtigd om kosten aan derden te maken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht (bijvoorbeeld advertentiekosten voor Google Ads, Facebook of andere platformen), is de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor deze kosten.
 10. Het bepaalde in dit artikel geldt voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 15: Wijzigingen

 1. dotGO is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

a. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de reeds bestaande klant besproken.

b. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.

 1. Wijzigingen in de overeenkomst geschieden te allen tijde in overleg.

 

Artikel 16: Toepasselijkheid

 1. Op iedere overeenkomst gesloten met dotGO is Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van een geschil zoeken dotGO en de klant eerst gezamenlijk naar een passende oplossing alvorens het geschil bij de rechter aanhangig wordt gemaakt.
 3. In het geval van een geschil is de rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd kennis te nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrift.
6204@2x

Plan jouw kennismaking

  Wil je weten wat wij voor je kunnen
  betekenen: we kijken uit naar een
  kennismaking!